Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání klubů Litovel 2012

17. 7. 2012

Český svaz chovatelů

Ústřední odborná komise chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8- Kobylisy

Tel.: 284684224, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu ; http://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

 

Číslo jednací:                                     Vaše č. j. /ze dne:               Vyřizuje/linka:                                    Dne:

1111/2012 ČSCH                                                                             Tomáš Marušák                                 16. 6. 2012

 

 

          Zápis ze schůze ÚOK chovatelů holubů ČSCH se zástupci klubů chovatelů holubů. 

 

           Konference se konala dne 16. června 2012 v zasedací místnosti ZO ČSCH Litovel.

Zúčastnili se - za ÚOK chovatelů holubů: Pavel Wieder, Jiří Holaň, Ing. Miroslav Otruba, Bc. Alexandr Veselý dále tajemník ÚOK chovatelů holubů Tomáš Marušák a zástupci 25 chovatelských klubů.

Za revizní komisi ÚOK chovatelů holubů: František Král

Omluveni: Drahomíra Hrubá, Ondřej Matouš a Miroslav Petrovský

 

Jednání se nezúčastnily kluby chovatelů holubů: benešovských holubů, gigantů a pražských krátkozobých rejdičů.

 

 

Jednání zahájil předseda ÚOK chovatelů holubů Pavel Wieder a s potěšením konstatoval 90% účast představitelů klubů na dnešním jednání, dále představil program jednání.

 

P R O G R A M:

1.      ČINNOST ÚOK ZA UPLYNULÝ ROK

2.      INFORMACE Z ČINNOSTI NÁRODNÍ STANDARDIZAČNÍ KOMISE,

SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ NOVÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ NÁRODNÍCH

PLEMEN HOLUBŮ

3.      SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ PLEMENNÝCH CHOVŮ HOLUBŮ 

4.      EVIDENCE A ŠLECHTITELSKÁ PRÁCE V KLUBECH

5.      INFORMACE O EVROPSKÉ VÝSTAVĚ V LIPSKU 2012 A EVROPSKÉM SVAZU

6.      INFORMACE ZE SBORU POSUZOVATELŮ, NOVÁ PRAVIDLA V POSUZOVÁNÍ HOLUBŮ

7.      DISKUSE

 

Ad 1). ČINNOST ÚOK ZA UPLYNULÝ ROK

Pavel Wieder na připravené prezentaci seznámil přítomné zástupce klubů s prací ÚOK chovatelů holubů v minulém roce.  Některé informace budou už opakované, mnozí delegáti se zúčastnili i Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů.

Veškeré zápisy jsou aktuálně zveřejňovány na webu ČSCH a je možné aktuální informace získat.  Prioritní úkol ÚOK chovatelů holubů – organizace mezinárodního školení. Poděkoval všem, kteří se na tomto školení zapojili do práce. Na školení byly připraveny přednášky a prezentace těchto plemen: hanácký voláč, ostravská bagdeta, slezský barevnohlávek, česká čejka, český bublák, česká  bagdeta, český stavák, moravský pštros.

Všechny přednášky byly prezentovány v digitální podobě. Na školení jsou pozitivní zahraniční ohlasy – přednesené prezentace a možnost vidět holuby i v klecích. Úspěchem je zařazení českého bubláka do seznamu plemen EE. Česká čejka a pražský středozobý rejdič – odročeny na další jednání. Požadavek u slezského barevnohlávka na přeřazení v seznamu EE ze skupiny  barevných holubů do skupiny tvarových holubů  - byl  znovu přednesen a slezský barevnohlávek, po posledním zasedání ESKT, je zařazen v seznamu plemen EE, do skupiny plemen holubů tvaru.

U příležitosti tohoto školení byla zpracována v krátké době brožura - Národní plemena okrasných holubů České republiky. Vzorníky, vydané v nové brožuře, budou postupně také otištěné v časopise Chovatel. Vzorníky obsažené v této publikaci jsou z rozhodnutí ÚOK chovatelů holubů platné od 1. 6. 2012.

V průběhu roku byly zpracovány směrnice:

a). Směrnice pro uznávání nových plemen a zapsání nových barevných a kresebných rázů národních plemen okrasných a užitkových holubů – schválena.

b). Směrnice pro uznávání plemenných chovů holubůschválena. 

c). Směrnice pro činnost posuzovatelů holubů na výstavách schválena. 

d). Směrnice pro výchovu adeptů na posuzovatele holubů schválena. 

 

Jako další je rozpracována Směrnice pro kategorizaci posuzovatelů – nebyla schválena na shromáždění sboru posuzovatelů holubů, bude dále dopracována.

Zpracovávají se další materiály: Organizační řád odbornosti pro okresní a základní organizace a chovatelské kluby (evidence kroužků) – má to návaznost na centrální evidenci členů.
Dále se zpracovává: - „Uplatnění genetiky a názvosloví při stanovování barev a kreseb holubů“ a „Digitálně zpracovaný seznam fotografii barev a kreseb holubů“ – po dokončení budou předpisy otištěny v časopise Chovatel a umístěny na webové stránky ČSCH – poslouží i jako materiál do vzorníku.

Činnost ukončily dva kluby - (durynských voláčů a lahore), nově je ustaven Klub chovatelů holubů českých plemen rejdičů.

Je potěšitelné, i z důvodu možného snížení klecného na výstavě Chovatel 2012 v Lysé nad Labem, že na této výstavě uskuteční svojí speciální výstavu Klub chovatelů holubů moravských pštrosů. Je potřeba využít této výstavy k propagaci chovatelských klubů a chovaných plemen holubů.

Nejbližší úkoly ÚOK chovatelů holubů - hlavní úkol zabezpečit financování odbornosti.

 

Ad 2). INFORMACE Z ČINNOSTI NÁRODNÍ STANDARDIZAČNÍ KOMISE, SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ NOVÝCH BAREVNÝCH RÁZŮ NÁRODNÍCH PLEMEN HOLUBŮ

Za omluveného Miroslava Petrovského přednesl stručnou zprávu Pavel Wieder. Znovu byla na připravené prezentaci přítomným představena schválená směrnice: - Směrnice pro uznávání nových plemen a zapsání nových barevných a kresebných rázů národních plemen okrasných a užitkových holubů. Připomenul přítomným, že tento předpis se týká jen národních plemen holubů. Cíl je takový, že se musí sjednotit plemenný typ daného plemene. Nikdo nebude zakazovat šlechtit nějaké barevné rázy, vše ale bude podléhat stanoveným pravidlům.

Zpracovávané materiály - „Uplatnění genetiky a názvosloví při stanovování barev a kreseb holubů“, a „Digitálně zpracovaný seznam fotografii barev a kreseb holubů“ je dílem právě standardové komise.

Směrnice bude zveřejněna v časopise Chovatel a je možno ji stáhnout v elektronické podobě z webových stránek ČSCH: www.cschdz.eu

Jako další úkol komise je zpracován vzorník franského bubláka – byl otištěn v časopise Chovatel.

ÚOK chovatelů holubů v intencích podpory novošlechtění chce tuto problematiku podporovat i finančně.

 

Ad 3). SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ PLEMENNÝCH CHOVŮ HOLUBŮ 

Ing. Miroslav Otruba připravil prezentaci schválené Směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů, podle které v letošním roce proběhne na výstavě v Lysé nad Labem uznávací řízení plemenných chovů na roky 2013 – 2014.

Směrnice bude zveřejněna v časopise Chovatel - 8/2012 a je možno stáhnout ji v elektronické podobě z webových stránek ČSCH: www.cschdz.eu

Osmičlenné kolekce holubů, přihlášené na uznávací řízení, budou zařazeny ve zvláštní části výstavy.

Ve směrnici je kladen důraz na vzácné barevné rázy národních plemen holubů. To bude prezentováno i na zpracovaném seznamu vzácných barevných rázů národních plemen holubů.

Zmínil se i o ostatních kontrolovaných chovech. Tato směrnice je platná, byla zveřejněna v časopise Informační zpravodaj chovatelů holubů v roce 1994. Regenerační chovy a novošlechtění plemen holubů se bude řídit podle schválené Směrnice pro uznávání nových plemen a zapsání nových barevných a kresebných rázů národních plemen okrasných a užitkových holubů.

Pokud se týká speciálních chovů plemen holubů – chovatel by měl vystavit 6 kusů holubů, s průměrnou známkou 93 bodů. Další podmínky si stanovují kluby chovatelů holubů. Pokud bude zájem o tyto speciální chovy o jejich podmínky, všechny kluby budou obeslané žádostí o vyjádření. Speciální chov by měl znamenat určitou specializaci. Měla by se, po dohodě se vzdělavateli klubů, nastavit pravidla pro jednotlivá chovaná plemena holubů. Například válení u rakovnického kotrláka, bublání u českého bubláka. Měl by být stanoven plemenný cíl pro jednotlivá plemena, pro každé specifické plemeno něco jiného (hlasové, nebo letové projevy, reprodukční schopnosti). Požádal zástupce klubů o projednání této problematiky v klubech a stanovení šlechtitelských cílů pro jednotlivá plemena holubů. Po zpracování těchto plemenných cílů by znovu docházelo k uznávání speciálních chovů na speciálních klubových výstavách.  Pavel Wieder připomněl, že například Klub chovatelů holubů českých staváků má zpracovány podmínky soutěže ve stavění. Dnes se zjišťuje, že některá plemena ztrácejí přirozenou reprodukci.

Je to na zástupcích klubů, jaká nastaví nebo připraví kritéria pro hodnocení. Plán a způsob šlechtění v klubech bude každoročně ÚOK chovatelů holubů požadovat.

 

 

 

Ad 4). EVIDENCE A ŠLECHTITELSKÁ PRÁCE V KLUBECH

Pavel Wieder  se předem omluvil zástupcům ostatních chovatelských klubů, které nechovají národní plemena holubů. Členové ÚOK chovatelů holubů již při volbách proklamovali svoji podporu národním plemenům holubů.

Na připravené prezentaci představil zpracovaný přehled národních plemen, který byl zveřejněn na stránkách časopisu Chovatel. Postupně představil jednotlivé počty chovaných holubů a jejich barevných rázů. U některých plemen je nejvyšší čas s počty holubů, v daném barevném rázu, s ohledem na auto reprodukci začít něco dělat.  Podklady nemusí být úplně přesné, rok trvalo, než se podařilo tyto údaje shromáždit. Přehled plemen je v přiložené tabulce.  Plemena označené červeně – jsou dosti ohrožená a u nich bude nutno rychle zvýšit jejich počty, zeleně – jsou označeny plemena, u kterých je třeba sledovat další vývoj.

 

Pořadí

Plemeno

Počet jedinců

1

Český stavák

13 201

2

Moravský pštros

5 066

3

Prácheňský káník

1 962

4

Brněnský voláč

1 387

5

Česká čejka

1 154

6

Benešovský holub

1 098

7

Slezský voláč

856

8

Rakovnický kotrlák

851

9

Česká bagdeta

765

10

Hanácký voláč

708

11

Český bublák

696

12

Český voláč sivý

630

13

Slezský barevnohlávek

565

14

Pražský rejdič krátkozobý

441

15

Ostravská bagdeta

428

16

Moravská bagdeta

340

17

Český voláč sedlatý rousný

320

18

Český rejdič

314

19

Moravský bělohlávek

288

20

Česká lyska

230

21

Moravský voláč sedlatý

210

22

Moravský morák

196

23

Pražský rejdič středozobý

     125!!!

 

Dále prezentoval v přiložených tabulkách přehled jednotlivých barevných rázů plemen holubů. Je to společný materiál standardové komise, ÚOK a zástupců klubů. Málo chované barevné rázy v plemeni jsou označené červeně, celý materiál je v přiloženém souboru „Kluby statistika barevných rázů národních plemen holubů“ tohoto zápisu.

 

Ad 5). INFORMACE O EVROPSKÉ VÝSTAVĚ V LIPSKU 2012 A EVROPSKÉM SVAZU

V tomto bodě informoval Bc. Alexandr Veselý o aktivitách na půdě Evropského svazu.

Účastnil se na jednání ESKT, kde byla prezentována plemena česká čejka a pražský středozobý rejdič. Ovšem nepodařilo se je prosadit do seznamu EE plemen. ESKT zpracované materiály nepřesvědčily. Na zapsání do seznamu plemen EE se bude dále pracovat. Obě plemena budou muset ještě být vystavena na Evropské výstavě v Lipsku. Podařilo se prosadit přesunutí slezského barevnohlávka do skupiny plemen tvaru. Se zástupci klubů bude jednáno o vystavení odpovídajících kolekcí holubů daného plemene na výstavě v Lipsku. ÚOK chovatelů holubů rozhodla o provedení výběru holubů, kteří budou v Lipsku předvedeni, při CV Lysá nad Labem 2012.

Jako další bod zmínil přípravy na konání letošní Evropské výstavy v Lipsku, v termínu 7. – 9. prosince 2012. Předpokládá se účast 100.000 vystavených zvířat ve všech odbornostech. Uzávěrka přihlášek na tuto výstavu je 5. září 2012. Na tuto akci bude zajištěn hromadný svoz zvířat. Podmínky na tuto výstavu (finanční a veterinární), informace, včetně přihlášek na tuto výstavu, jsou již publikovány v časopise Chovatel a na webových stránkách ČSCH: www.cschdz.eu

Pokud budou dotazy na tuto výstavu, kontaktovat tajemníka odbornosti nebo přímo autora této zprávy.

Po dohodě s pořadateli EV Lipsko 2012 zajistila ÚOK chovatelů holubů pro prezentaci národních plemen holubů propagační voliéry. V loňském roce byly změněny předpisy pro pořádání a účast na evropských výstavách – (udělování titulů Evropský mistr a Šampión atd.). Proto doporučuje naše plemena vystavit v počtu nad 20 kusů – možno udělení těchto titulů.

Kluby, které mají domluvené propagační voliéry – ÚOK chovatelů holubů předpokládá, že kluby zajistí přípravu propagačních materiálů o daném plemeni (minimálně vzorník v německém jazyce a něco o historii plemene).

Jako poslední bod zmínil předpisy, které se projednaly na půdě EE v letošním roce. Byl schválen návrh na odvod 0,50 € z holuba na všech pořádaných evropských speciálních výstavách.

Jako druhá větší změna je návrh nového volebního systému, podle počtu chovatelů v sekci holubů, v jednotlivých zemích. Byl projednán návrh změny Stanov EE – týká se hlavně financování EE. Je třeba nahlašovat termíny připravovaných evropských výstav, které budou pořádány na našem území. Na závěr svého vystoupení popřál účastníkům konference úspěšnou chovatelskou sezónu.

Pavel Wieder vyslovil poděkování BC. Alexandru Veselému za publikaci materiálů o genetice barev, včetně fotek na stránkách časopisu Chovatel.

 

Ad 6). INFORMACE ZE SBORU POSUZOVATELŮ, NOVÁ PRAVIDLA V POSUZOVÁNÍ HOLUBŮ

Informace přednesl Jiří Holaň, předseda komise sboru posuzovatelů – posuzovatelský sbor má celkem 82 posuzovatelů, z toho čtyři mají pozastavenou činnost a deset adeptů.

Jako další se zmínil o zpracovaných předpisech:

a). Směrnice pro posuzování holubů na výstavách

b). Směrnice pro výuku adeptů

c). Směrnice pro kategorizaci posuzovatelů

Směrnice pro výuku adeptů - cílem komise sboru posuzovatelů je vychovávat adepty na posuzovatele holubů, tak aby noví posuzovatelé byly plnohodnotnými partnery a odborníky. Přihlášení čekatelé na adepty mají v poslední době malé vědomosti o holubářské problematice a také klesající odbornou úroveň. Komise se touto problematikou zabývá. Celá koncepce této směrnice je na tomto postavena a jako novinka je zavedení garantů pro jednotlivé adepty, kteří se jim budou speciálně a více věnovat.

Směrnice pro kategorizaci posuzovatelů byla odložena na dopracování a bude znovu předkládána v příštím roce. Komise tento předpis vidí jako důležitý pro další vzdělávání posuzovatelů. Tento předpis neobsahuje nic, co by vadilo odbornému růstu posuzovatelů nebo je nějak znevýhodňovalo. Směrnice by měla posuzovatele, chovatele holubů, motivovat ke vzdělávání, práci v klubech jako vzdělavatele pro daná plemena a další činnosti.

Jako příklad uvedl kluby, ve kterých je vidět zlepšující se práce předních posuzovatelů holubářů. Například Klub chovatelů holubů českých čejek a lysek. Posuzovatelé zde plní úlohu vzdělavatelů a například předvedená prezentace na mezinárodním školení posuzovatelů v Hradci Králové byla na vysoké úrovni. Klub chovatelů holubů slepičáků – to samé. Je zde vidět obrovský kus práce. To samé je u chovatelů holubů kingů, gigantů, ostravských bagdet, vysokonohých voláčů, slezských voláčů atd. Plemena chovaná našimi chovateli jsou na špičkové evropské úrovni.

Dalším velkým úkolem bude v návaznosti na tento předpis zajistit specializaci posuzovatelů. V návaznosti na tuto práci posuzovatelů zmínil výstavu Klubu chovatelů holubů kingů, která se konala v Újezdě u Brna. Zvířata vystavená na této výstavě představují to nejlepší, co je u tohoto plemene chováno. Vůbec se nedají srovnávat se zvířaty, která se vystavují na jiných výstavách.  Je třeba ještě zlepšit prezentaci u překladů z maďarštiny. Zmínil, že i někteří čeští posuzovatelé by tuto „šou“ a vybírání holubů zvládli.    

Jako další je zpracována Směrnice pro posuzování holubů na výstavách - byla také schválená. V této směrnici jsou zapracovány změny, které jsou v souladu s potřebami chovatelů holubů, klubů i posuzovatelů. Jsou v ní zapracovány změny, které nastávaly při posuzování holubů podle předchozích neúplných nebo nedokonalých směrnic. Hlavní důležitý bod těchto směrnic je možnost posuzování holubů na výstavách jak našim bodovým systémem, tak systémem evropským. Tento způsob posuzování je již povolován řadu let v některých klubech. Většina zemí Evropy posuzuje holuby tímto takzvaným evropským způsobem. Naši posuzovatelé jsou již školeni na oba způsoby posuzování.

Obě schválené směrnice byly opět zveřejněny v časopise Chovatel na webových stránkách ČSCH: www.cschdz.eu, kde je možné si směrnice stáhnout. Je zde možné si stáhnout v elektronické podobě i evropský posuzovací lístek.

V dalším bodě vyzval Jiří Holaň zástupce chovatelských klubů k obesílání národní výstavy. Výstava by měla znovu získat prestiž mezi chovateli, kluby by tomu měly pomoct. Jde i o prezentaci holubů, kteří naši chovatelé mají na špičkové úrovni.

Na připravené prezentaci představil a porovnal oba způsoby posuzování na více výstavách, kde bylo předvedeno procentuální rozdělování holubů do tříd. Požádal zástupce klubů, aby se v diskusi vyjádřily k tomuto způsobu posuzování.

 

 

Ad 7). DISKUSE

Pavel Wieder vyzval přítomné k předložení diskusních příspěvků.

 

Václav Kurka, zástupce Klubu chovatelů holubů slezských plemen – svůj diskusní příspěvek zaměřil na posuzování holubů, srovnání obou způsobů posuzování a jednoznačně konstatoval, že každá dvojkolejnost je špatná. Jsme součástí Evropy a není důvod proč požívat jiný způsob posuzování než evropský, na jejich klubových výstavách je tento způsob používán 7 roků k všeobecné spokojenosti. Vyzval posuzovatele k pořádání výstavy holubů, jejich odchovů a seznámení s výsledky šlechtitelské práce z řad posuzovatelů holubů.

Oldřich Vízek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých čejek a lysek – jménem klubu poděkoval ÚOK chovatelů holubů za snahy a odvedenou práci při snaze zařadit českou čejku do seznamu plemen EE. Bude s tím ještě hodně práce. Na výstavu v Lipsku klub bude holuby speciálně vybírat. Posuzování evropským způsobem již klub posuzuje několik let.

 

Ing. František Honsa, zástupce Klubu chovatelů holubů slepičáků – zmínil se o posuzování evropským způsobem. Posuzovatel při tomto způsobu hledá přednosti holuba a popisuje je. Musí ovšem dané plemeno znát. Je to znovu o posuzovatelích specialistech. Dále zmínil posuzování slepičáků na výstavě v Lysé nad Labem – klub si nemohl vybrat posuzovatele, bylo by dobré, aby větší výstavy měla v gesci ÚOK chovatelů holubů.

Pavel Wieder reagoval – na specialisty posuzovatele ano měli by být. Musí mít aprobace na všechna plemena a potom může mít specializaci na určitou skupinu plemen holubů. Pokud jde o výstavu posuzovatelů holubů – už v minulosti tyto výstavy proběhly. Je to vše v korelaci s navrhovanou normou pro kategorizaci posuzovatelů. V tomto kontextu hovořil i o odměňování posuzovatelů. ÚOK pověří komisi posuzovatelů vypracováním směrnicí pro specializaci posuzovatelů.

Reagoval i Jiří Holaň – určování vedoucích posuzovatelů bude vycházet z dopracovaného předpisu kategorizace posuzovatelů a potom i specialistů na určité skupiny plemen holubů.

Reagoval Ing. Jiří Veltruský – na lednové Lysé na přání KS Středočeského kraje a zástupců Výstaviště Lysá nad Labem dělal vedoucího posuzovatele. Šlo hlavně o ekonomiku výstavy, proto posuzoval holuby slepičáky jím určený posuzovatel. V předchozích letech bylo vždy vyhověno požadavkům klubů. Výstavní výbor si nepřál některé posuzovatele.

Stejně reagoval i Oldřich Vízek – na výstavě Náš Chovatel 2012 působil jako hlavní garant a jako předseda KS Středočeského kraje připomněl i posuzování holubů slepičáků v roce 2011, kdy výsledky ocenění u těchto plemen ovlivnily meziokresní soutěž Středočeského kraje.

 

Jaromír Kropáček, zástupce Klubu chovatelů holubů bradavičnatých plemen – v klubu je několik členů, kteří chovají plemeno holubů kariér. Vznesl dotaz na vzorník kariéra – kosočtverec v oku kariéra, v novém vzorníku toto není zohledněno.

Pavel Wieder reagoval – evropský vzorník neexistuje, používá se německý. ESKT nastartovala novou éru tvorby vzorníků. Určitě záleží na citu posuzovatele, sám by dal přednost kariérovi s kosočtvercem, je z chovatelského hlediska náročnější toto při šlechtění dodržet. Každý posuzovatel si musí stát za svým výrokem.

 

Jan Dostál, zástupce Klubu chovatelů holubů rejdičů a racků – reagoval otázkou, proč nesrovnat bodové tabulky hodnocení holubů našeho bodového systému a evropského systému (srovnání bodů a tříd).

Reagoval Jiří Holaň – ÚOK chovatelů holubů nebude předělávat nastavený systém posuzování a jeho bodové hodnocení.

Pavel Wieder reagoval – ve stejném duchu mluvil i Ivan Pavel, předseda sboru posuzovatelů drůbeže. ÚOK chovatelů holubů nechce systém od něčeho něco, nějakého křížence obou systémů. Nepůjdeme cestou vytváření nějakého třetího způsobu posuzování a hodnocení.

 

Reagoval Bc. Alexandr Veselý – na každém jednání na půdě EE, předseda sekce holubů a předseda ESKT EE, hovoří o sjednocení posuzování v celé Evropě. Připomněl, že při pořádání Evropských výstav v České republice musí naši posuzovatelé posuzovat tímto způsobem, proto ho musí znát.

 

Josef Brachtl, zástupce Klubu chovatelů holubů velkých voláčů – chovatelé oceňují, že při posuzování evropským způsobem mají na oceňovacím lístku jasně stanovené přednosti a vady jednotlivých holubů.

 

Stanislav Jakša, zástupce Klubu chovatelů holubů moravských voláčů sedlatých a moravských bělohlávků – naši posuzovatelé by měli znát naše národní plemena holubů a posuzovat je správně i s ohledem na málo chované barevné rázy.

 

Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků – znovu obšírně hovořil o systémech posuzování. Mluvil i o klubových posuzovatelích.

K tomuto se znovu otevřela široká debata okolo posuzování holubů.

 

Stanislav Jozef, zástupce Klubu chovatelů holubů ostravských bagdet – klub už několik let posuzuje evropským způsobem, je to kladně hodnoceno. Opravdu určí přednosti a vady jednotlivých zvířat a chovatelům to pomáhá v chovu. 

 

Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů – předem pozdravil přítomné od členů Klubu chovatelů holubů kingů. Na konferenci se prosadilo u holubů přihlášených na PCH hranice 92 bodů, což u plemenných chovů považuje za málo. Zvířata z plemenných chovů by určitě měla mít hodnocení vyšší.

Posuzovatelé specialisté by měli vzejít ze členů klubů, kteří dané plemeno chovají a dokonale ho znají.

Reagoval Ing. Miroslav Otruba a Pavel Wieder – na žádosti o uznání plemenného chovu holubů se má právo vyjádřit s doporučujícím stanoviskem i klub. Je to opravdu v jeho rukou, jak s tím naloží.

 U málo chovaných barevných rázů je problematické dodržet vyšší bodové hodnocení. Vše vychází ze schválené Směrnice pro uznávání plemenných chovů holubů.

Po pozměňovacích návrzích si snížení bodového hodnocení odhlasovali delegáti konference, původní návrh byl na minimálně 93 bodů.

 

Radim Kutra, zástupce Klubu chovatelů holubů rysů – přimlouvá se za označování holubic na velkých výstavách, jinak by se mněl hodnotit holub a holubice. Evropský systém posuzování je vlastně o výchově členů klubů, chovatelů holubů. Opravdu lépe zhodnotí holuba s tím, že hledá jeho přednosti a vady. Klub chovatelů holubů rysů právě pro výchovný efekt pořádá již několik let klubovou výstavu při výstavě v Lysé nad Labem. Tato výstava má i větší efekt pro chovatele, posuzovatele i širokou holubářskou veřejnost, z důvodu větší návštěvnosti této výstavy.

Vznesl i dotaz na ÚOK chovatelů holubů – kluby versus objednávání kroužků. Několik let byly kroužky využívány pro hodnocení klubových soutěží a pro plemenářskou práci v klubu. Jak se bude v této problematice postupovat dále.

Reagoval Pavel Wieder – strůjcem tohoto návrhu je návrh generálního sekretáře ČSCH, potvrzený rozhodnutím ÚV ČSCH. Zástupců ÚOK chovatelů holubů se nikdo neptal. O této věci bylo několikrát jednáno a požadované podklady od klubů byly předány (členská základna klubů versus členství v základních organizacích ČSCH). Na posledním jednání ÚV ČSCH byl Pavel Wieder přítomen a navrhl revokovat toto usnesení, je to i v usnesení Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů holubů. Konečné rozhodnutí po jednání ÚV ČSCH bude 18. června 2012. Pokud ani tam nedojde ke zrušení tohoto nařízení, pak je na každém delegátu Valné hromady ČSCH, aby se toto rozhodnutí pokusil zvrátit.

Bc. Alexandr Veselý – k systému posuzování – na každý způsob posuzování bude mít chovatel jiný názor. Německý, neboli evropský způsob posuzování, je pro chovatele vysoce motivační v základních věcech, které dělá každý chovatel holubů. Pokud je holub znečištěn, zahmyzen nebo má nedostatky kresby, dostává při tomto posouzení automaticky jen 90 bodů. Na našich výstavách se často stává, že holubi nejsou na výstavu připraveni, nejenom klecovou drezúrou, ale opravdu v základních věcech.

 

Jiří Maček, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků – dotázal se, jak se bude ovlivňovat včasnost dodání kroužků pro chovatele holubů. Ne všechny okresy měli na konferenci svého zástupce. Nemělo by to ovlivnit chovatele v jejich chovu holubů, aby se nestalo, že kroužky nebudou včas.

Reagoval tajemník ÚOK chovatelů holubů – kroužky jsou v posledních letech dodávány včas, výrobce je rozesílá těsně před Vánocemi. Okresy je mají nejpozději do 15. ledna kalendářního roku. Připomněl, že dobře funguje i doobjednávání kroužků.

Reagoval Radim Kutra, zástupce Klubu chovatelů holubů rysů – znovu apeloval na ÚOK chovatelů holubů, aby vytvořila tlak na svaz, a aby se snažila prosadit tento požadavek při jednání ÚV ČSCH, alespoň pro kluby, které mají v pořádku předanou evidenci svých členů.

Reagoval Pavel Wieder – všechny kluby chovatelů holubů mají evidenci svých členů odevzdanou a v pořádku.

Z pléna reagovali zástupci na to, že nechápou, když se udělá špatné rozhodnutí, proč se to neuzná. Přece se nebude čekat další roky, než se změní názor několika členů svazu.

Po shodě zástupců klubů – pokud se to nepodaří prosadit na jednání ÚV ČSCH, budou představitelé klubů, přes své zástupce na Valné hromadě ČSCH požadovat toto rozhodnutí zvrátit.

 

 Po vyčerpání všech připomínek Pavel Wieder poděkoval zúčastněným za účast na jednání a setkání ukončil.

Celý záznam této konference je zaznamenán a uložen na Sekretariátu ÚV ČSCH.

 

 

Zapsal: Tomáš Marušák, tajemník ÚOK chovatelů holubů

 V Litovli 16. června 2012