Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze setkání klubů Litovel 2011

13. 4. 2011

Český svaz chovatelů

Ústřední odborná komise chovatelů holubů, Maškova 3, 182 53 Praha 8- Kobylisy

Tel.: 284684224, fax: 284681451, e-mail: holubi@cschdz.eu ; http://www.cschdz.eu

IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

 

Číslo jednací:                                     Vaše č. j. /ze dne:               Vyřizuje/linka:                                    Dne:

1252/2011 ČSCH                                                                             Tomáš Marušák                                 12. 4. 2011

 

 

          Zápis ze schůze ÚOK chovatelů holubů ČSCH se zástupci klubů chovatelů holubů. 

 

           Konference se konala dne 2. dubna 2011 v zasedací místnosti ZO ČSCH Litovel.

           Zúčastnili se: za ÚOK Pavel Wieder, Ondřej Matouš, Jiří Holaň, Drahomíra Hrubá, Ing. Miroslav Otruba, Miroslav Petrovský a Bc. Alexandr Veselý, dále tajemník komise ÚOK Tomáš Marušák a zástupci 25 chovatelských klubů.

          Jednání se nezúčastnily kluby chovatelů holubů: durynských voláčů, lahore, pražských krátkozobých rejdičů a strukturových holubů.

 

        Úvodem všechny přítomné přivítal zástupce ÚOK pro práci s kluby Ondřej Matouš a přednesl návrh programu.

 

Program:

 

1.  Příprava mezinárodního školení  holubů v České republice

2.  Nastolení komunikace mezi ÚOK chovatelů holubů a kluby 

          3.  Přednesení požadavků klubů týkajících se vzorníku

          4.  Uspořádání celostátní výstavy klubů

5. Diskuse

 

          K návrhu programu nebyly žádné připomínky. Všichni účastníci jednání se navzájem představili.

          Ondřej Matouš předal slovo předsedovi ÚOK chovatelů holubů Pavlovi Wiederovi, který přivítal všechny přítomné. Připomněl práva a povinnosti klubů dle zadání vyplývajícího z Organizačního řádu odbornosti a vyzval je k většímu využívání těchto práv a povinností. Dále konstatoval, že k holubářské odbornosti se hlásí 3530 členů ČSCH, z tohoto počtu je celkem 1563 chovatelů členem nějakého holubářského klubu. ÚOK chovatelů holubů chce být pro kluby partnerem. Minulá ÚOK chovatelů holubů vyzvala kluby chovatelů holubů k přípravě podkladů pro sestavení seznamů málo chovaných barevných rázů u národních plemen holubů. Přesto, že se očekává podpora těmto rázům, a to na různých úrovních, odezva na tuto výzvu byla velmi malá. Návrhy odevzdaly pouze kluby: vysokonohých voláčů, moravských pštrosů, českých staváků, slezských plemen, českého voláče sivého a ostravské bagdety. Je to třeba napravit a na zajištění těchto informací dále pracovat, aby spolupráce byla plnohodnotná a oboustranná. V nové ÚOK chovatelů holubů má každý člen na starosti určitou oblast. Požádal proto zástupce klubů, aby své požadavky a problémy směřovali na ÚOK chovatelů holubů nebo přímo na jednotlivé členy dle jejich specializace. Na příštím jednání bude prostor na hodnocení práce nejenom členů ÚOK, ale i jednotlivých klubů.

          Ondřej Matouš poděkoval za úvodní slovo a přikročil k dalším bodům dle připraveného programu. Slovo předal Pavlu Wiederovi.

 

Ad. 1) Příprava mezinárodního školení

Pavel Wieder přednesl návrh ÚOK chovatelů holubů, který počítá s proškolením nejméně těchto plemen:

-          Moravský pštros

-          Český stavák

-          Česká čejka

-          Český bublák

-          Slezský barevnohlávek

-          Hanácký voláč.

 

       Kluby chovatelů holubů uvedených plemen se samy k přednášce a proškolení přihlásily. Prostor na mezinárodním školení bude pravděpodobně volný ještě na proškolení dalších plemen. Je proto vhodné připravit další návrhy ze stran klubů,  která další plemena by se mohla prezentovat. Na zúčastněných klubech je, aby připravily prezentace těchto plemen.

         Dále je nutné zajistit ukázkovou expozici všech národních plemen při výstavě v Třebechovicích pod Orebem. Upozornil na nutnost vybrat do této expozice typické představitele daného plemene, u každého národního plemene v rozmezí od 4 do 8 jedinců. Předpoklad je, že tato expozice, která se nebude posuzovat, bude předmětem představení národních plemen zástupcům z celé Evropy a bude čítat do 150 holubů.

            V další části předvedl na promítané prezentaci v elektronické podobě, jak lze zpracovat přednášku pro naše plemena a na co všechno se při zpracování zaměřit. Musí být stanoveny plemenné odlišnosti a popsané plemenné znaky, včetně vyobrazení vad a předností. V přednáškovém sále na školení se budou postupně promítat prezentovaná plemena. K promítané prezentaci budou muset být ještě připraveni holubi pro předvedení přímo v klecích v sále. Je zajištěn i profesionální překladatel do němčiny. Dne 19. 6. 2011 bude provedena zkouška připravených prezentací od klubů pro daná plemena. Na školení budou připraveny propagační materiály se vzorníky třiadvaceti našich národních plemen v češtině a němčině. Pokud jde o kresby, budou připraveny nové perokresby a ty budou před jejich uveřejněním představeny i k veřejné diskusi.

         Pokud mají kluby ještě připomínky ke vzorníkům, k doplnění nebo některým textovým změnám, je třeba urychleně předat podklady Miroslavu Petrovskému, který má jako předseda standardové komise tuto činnost v ÚOK chovatelů holubů v kompetenci.

            Další slovo předal Miroslavu Petrovskému. Ten vyjmenoval kluby, které již podklady předaly. Ostatní vyzval k předání připomínek nejpozději do 30. dubna 2011. Jednotlivé kluby vznesly postupně své připomínky nebo je přímo předaly. Ještě jednou požádal zástupce k písemnému vyjádření ke vzorníkům svých plemen.

           Pavel Wieder upozornil na to, že možnost uspořádat další mezinárodní školení v České republice bude nejdříve za deset let. Proto je žádoucí, aby se tato šance nepromarnila a podklady nebo změny odevzdat v dohodnutém termínu.

         Alexandr Veselý upozornil na to, že vzorníky vydané v roce 2008 a připravované od roku 2000, nebyly u českých plemen terminologicky ujednoceny. Největší nedostatky jsou v odborné terminologii barev a kreseb, které kluby velmi často předávaly bez bližší konzultace s příslušnými odborníky se znalostí genetiky a zákonitě vznikaly rozpory dané omezenou znalostí této problematiky. Proto by se mělo tohoto přepracování a doplnění vzorníků využít k nápravě, doplnění a modernizaci vzorníků.

        Miroslav Petrovský připomněl názor, že tvorba vzorníků pro jednotlivá plemena je nekonečný proces, který nemůže být přerušen. Proto bude ustavena standardová komise při ÚOK chovatelů holubů, která na vzornících, jejich doplnění a postupné renovaci bude neustále pracovat. S tím souvisí i zpracování směrnice o uznávání nových barevných rázů plemen holubů.

          Ondřej Matouš požádal v další části o zprávu a informaci od Jiřího Sčebela o postupech přípravy mezinárodního školení posuzovatelů.

          Jiří Sčebel, pověřený  ÚOK chovatelů holubů přípravou tohoto školení, zopakoval informace o přípravách školení. Seznámil přítomné s již připraveným programem školení, zajištěním ubytování v hotelu Černigov, doprovodným programem, dopravou v místě školení a veškerými zajištěnými úkoly.  Přihláška pro účastníky školení je již na webových stránkách www.cschdz.eu volně ke stažení. Jsou připraveny přednáškové sály, doprovodný program. Je zajištěn i doprovodný program pro účastníky školení v ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde proběhne nevšední noční safari. Cena pro účastníky je stanovena na 160,- €. Je připravena i Krajská výstava ČSCH Královéhradecka v Třebechovicích pod Orebem, při které proběhne 3. Celostátní výstava mladé drůbeže a místní výstava králíků, dospělé drůbeže a holubů. Právě na této výstavě se bude konat praktická část školení posuzovatelů holubů. Budou zde umístěni holubi všech národních plemen, tedy nejen těch, která budou školena v sálu. Pro naše posuzovatele bude možno jednat o slevě z účastnického poplatku v případě, že nebudou ubytovaní v hotelu Černigov. Je ale nutné, uhradit všechny ostatní poplatky kromě noclehu. Informace podá př. Sčebel na telefonu 739 680 060 nebo e-mail: scebel@doorsi.cz

         Na závěr požádal zástupce klubů chovatelů holubů národních o poskytnutí informací o klubu, o jeho historii. Vše bude použito do propagační brožury. Ondřej Matouš poděkoval Jiřímu Sčebelovi za informaci a poprosil o dotazy.

          Ing. Jiří Veltruský, zástupce Klubu chovatelů holubů brněnských voláčů a zástupce Klubu chovatelů holubů prácheňských káníků - vznesl dotaz na to, kdy musí být holubi dodáni do Třebechovic pod Orebem.

         Termín pro dodání holubů na výstavu stanoven předběžně na středu, do propagačních klecí stanoven předběžně na čtvrtek 15. září 2011. Termín může být ještě upřesněn.

          Pavel Wieder ještě doplnil, že pro prezentaci na mezinárodním školení je prostor pro další dvě naše národní plemena. Vyzval kluby k podání návrhu na jejich prezentaci.

          O této možnosti se dlouze jednalo. Návrhy byly směřovány na Klub chovatelů holubů prácheňského káníka, rakovnického kotrláka a další. Na závěr byl stanoven termín pro přihlášení do konce dubna 2011.

  

Ad. 2) Nastolení komunikace mezi ÚOK chovatelů holubů a kluby

Ondřej Matouš přednesl k tomuto bodu požadavky ÚOK chovatelů holubů na zlepšení komunikace, včetně posílání zápisů a pozvánek na členské schůze, zpravodajů klubů a termínů příštích speciálních výstav klubů.  ÚOK chovatelů holubů se bude snažit tyto akce navštěvovat. Elektronická komunikace se zástupci klubů je navázána a funguje. Všechny tyto podklady posílat na tajemníka ÚOK chovatelů holubů.

           Pavel Wieder navázal na toto téma. Je to jedna z nejdůležitějších činností a je třeba ji nadále rozvíjet. Informace a požadavky klubů chovatelů holubů se potom následně budou řešit i při práci ÚOK chovatelů holubů. Mnohé kluby chovatelů holubů nemají poradce chovů. Do budoucna je to třeba napravit a navrhovat do těchto funkcí posuzovatele nebo přední specialisty, kteří budou k této činnosti motivováni.

             Reagoval Ing. Gerhard Stein, zástupce Klubu chovatelů holubů slezských plemen. Toto téma doplnil. Kluby chovatelů holubů by se měly více prezentovat i na internetu. Více využívat možnosti této propagace našich národních plemen.

            Na závěr tohoto tématu požádal tajemník ÚOK chovatelů holubů Tomáš Marušák o větší spolupráci klubů, například při nahlášení termínu speciálních výstav, založení webových stránek a ostatní agendy. Požádal kluby o zaslání jmenného přehledu členů klubů chovatelů holubů, s uvedením základní organizace ČSCH, kde jsou organizovanými členy. Ne všechny kluby chovatelů holubů dodržely tuto povinnost v termínu stanoveném usnesením Valné hromady ČSCH z loňského května.

           Pavel Wieder vyzval Ing. Miroslava Otrubu k podání informace o šlechtění, plemenitbě a plemenných chovech holubů.

            Ing. Miroslav Otruba přednesl k tomuto tématu: plemenné chovy jsou uznány na roky 2011 – 2012. ÚOK chovatelů holubů nebude měnit dobu trvání plemenných chovů. Bude se pracovat na směrnicích pro uznávání plemenných chovů. Po mezinárodním školení posuzovatelů holubů budou kluby vyzvány k připomínkám ke stanoveným podmínkám plemenných chovů holubů. Plemenné chovy se budou vystavovat do budoucna v samostatné expozici PCH.

          Reagoval Karel Jirků, zástupce Klubu chovatelů holubů českých čejek a lysek, který uvedl, že u českých čejek kropenek, které chová, není schopen dodržet předpisy na plemenné chovy s ohledem na pracnost a delší dobu úpravy holubů (povinnost vystavovat výletky). Podobně jsou na tom i některá ostatní plemena (např. indiáni). Je třeba stanovit podmínky pro plemenné chovy pro některá plemena nebo jen rázy zvlášť.

         Dále vznesl připomínku k distribuci kroužků pro holuby. Není možno dále tolerovat jejich prodej na burzách nebo v některé inzerci. ÚOK chovatelů holubů se s tím musí zabývat.

         Reagoval Ondřej Matouš a tajemník ÚOK chovatelů holubů Tomáš Marušák. Záznamy o tom, komu se kroužky přidělují, jsou vedeny. Na nižších úrovních klubů nebo okresů a základních organizacích ČSCH se evidence většinou nevede. Kroužky se objednávají jen pro členy ČSCH. Nikdo jiný než členové ČSCH proto s nimi nemohou obchodovat.

         Je připravována směrnice pro činnost okresních odborných komisí chovatelů holubů. Na systému sledování kroužků a jejich evidenci bude myšleno i v této směrnici i s ohledem na plemenářskou práci.

          Pavel Wieder reagoval na podmínky plemenných chovů. ÚOK chovatelů holubů připravuje směrnici pro uznávání plemenných chovů s ohledem na vzácné barevné rázy, které má za úkol z usnesení konference odbornosti z 28. 9. 2010.

            Ing. František Honsa, zástupce Klubu chovatelů holubů slepičáků, vznesl dotaz na podporu plemenných chovů a šlechtitelské práce u holubů, podobně jako u drůbeže a králíků z národních genetických zdrojů.

            Reagoval Pavel Wieder, ze zdrojů ministerstva zemědělství není možné čerpat s ohledem na to, že holub není dosud veden jako hospodářské zvíře.

 

Ad. 3) Přednesení požadavků klubů týkajících se vzorníku

         Ondřej Matouš přistoupil k projednání dalšího bodu.

         Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů, požádal o dodržování platného vzorníku plemene z určující země, kterou je USA. Klub se nebrání jeho přepracování podle evropského modelu. Jde o to, aby základní rysy plemene byly dodrženy i v přepracovaném vzorníku. 

         Reagoval Bc., Alexandr Veselý – připomněl, že vzorník kinga musí být přepracován a konstruován na evropský model. Musí se dodržet základní rysy plemene. Klub měl využít možnosti, kterou EE dala v loňském roce všem státům EE svazu.

            Reagoval Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů – klub reagoval, stejně jako zástupci chovatelů kingů ostatních států v EE (Maďarska, Slovenska, Rumunska, Chorvatska), zamítavým stanoviskem. V SRN si chovatelé neustále pohrávají s myšlenkou přepracovat si vzorník na německý způsob chovu tohoto plemene. Klub žádá našeho zástupce v EE svazu, aby připomínkoval tento vzorník při projednávání tak, aby v základních rysech plemene byl dodržen americký standard.

         Reagoval Miroslav Petrovský, je pro zachování obsahu vzorníku, ale musí být předělán podle evropského modelu, který je platný v členských státech EE. Připomněl, že určující zemí pro vzorník kinga je USA. Jde opravdu jen o přestavění vzorníku podle modelu EE.

          Reagoval Bc., Alexandr Veselý, i jiná plemena, která mají původ v USA, mají zpracován vzorník podle modelu EE a vzorník funguje a je použitelný, touto cestou je zapotřebí udělat i vzorník kinga.

          Reagoval Pavel Wieder, vzorník kinga musí vycházet ze vzorníku platného v USA, z jeho podstaty a textu. Musí být přestavěn podle modelu pro vzorníky členských států EE.

         Reagoval Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů, klub je pro další jednání, je ale důležité, aby i posuzovatelé podle tohoto vzorníku kinga posuzovali, nejenom na klubových výstavách.

         Reagoval Pavel Wieder, ÚOK chovatelů holubů bude na vzorníku s klubem společně pracovat. Je to jeden z příkladů nastavení nových pravidel mezi kluby a ÚOK.

         Reagoval Tomáš Marušák, tajemník ÚOK chovatelů holubů, také člen Klubu chovatelů holubů kingů, oba tábory mají pravdu, jenom se neshodnou na podstatě věci. V SRN jsou velké chovy holubů kingů. Němečtí chovatelé asi méně importují z USA, chov a šlechtění kinga jde trochu jiným směrem, v okolních státech je chov kingů na daleko vyšší úrovni – Slovensko, Maďarsko atd. Ve všech těchto zemích je pouze obava z toho, aby vzorník EE nebyl předělán podle německých chovatelů a jejich směru šlechtění. I v Německu jsou chovatelé, kteří chovy přibližují americkému typu. Za Klub chovatelů holubů kingů ještě jednou požádal našeho zástupce v EE o podporu přenesení zásadních znaků kingů z amerického vzorníku do evropského vzorníku.

        Reagoval Jiří Holaň, mezi kluby chovatelů holubů a holuby, stojí stěžejní osoba a tou je posuzovatel, který vydá nějaký závěr. Úkolem ÚOK chovatelů holubů a komise posuzovatelů je posuzovatele vést k nové dikci připravovaných vzorníků, školit a vzdělávat posuzovatele. Pro kluby je důležité zapojit ty nejlepší z chovatelů, nebo posuzovatelů daného plemene do své činnosti, pověřit je funkcí poradců chovu v klubu. Platí to pro všechny kluby chovatelů holubů.

        S další připomínkou vystoupil Jaromír Kropáček, zástupce klubu chovatelů holubů bradavičnatých plemen. Klub připravil překlad vzorníku české bagdety do němčiny a předal ho ÚOK chovatelů holubů. Klub by chtěl tento vzorník zařadit do vzorníku evropského, potažmo německého. Další připomínku vznesl na vzorník plemene kariér, kde se dříve uváděl jako hlavní plemenný znak kosočtverec v oku kariéra.

           Reagoval Pavel Wieder. Připomněl, že musíme postupovat stejně u plemen národních i cizích. Vzorníky našich plemen musíme prosadit do Evropy tak, jak jsou uvedeny v našem vzorníku. Plemena, která mají zemi původu jinde než u nás, musíme do našeho vzorníku přijímat se zněním vzorníku totožným s jejich domovským.

          S další připomínkou vystoupil Jiří Kristek, zástupce Klubu chovatelů holubů rysů, podobný příklad je u rysů, kde v České republice je vyšlechtěn barevný ráz stříbrný a také co s ostatními barevnými rázy, které se i u nás šlechtí (hnědý).

          Reagoval Pavel Wieder, je to ten samý případ. Země určující a řídící pro vzorník je Německo. Do vzorníku by se nemělo zasahovat a cokoli měnit. Je nutné na úrovni klubů navázat mezinárodní spolupráci a pokusit se tyto barevné rázy prosadit a představit klubu v Německu.

         Reagoval Ing. Miroslav Otruba – podobný příklad je u moravského pštrosa. Německý klub a jeho chovatelé požádali náš klub o uznání světle modré barvy. Klub se bude touto otázkou zabývat a tak by to mělo fungovat.

        Reagoval RNDr. Milan Tyller, zástupce klubu chovatelů holubů moravských pštrosů. Připomněl, že hodně chovatelů, nejenom moravského pštrosa, se snaží vyšlechtit nové barevné a kresebné rázy. Ne všechny jsou na výstavách posuzovány. Požádal ÚOK chovatelů holubů a našeho zástupce v EE o možnost posuzování kategorie AOC. Chovatelů, kteří šlechtí nové barevné rázy, není mnoho. Přesto by se mělo jejich úsilí nějak zhodnocovat a podporovat.

         Reagoval Miroslav Petrovský. Připomněl, že barva je uvedena ve vzornících plemen holubů je až na posledním místě. Holubi musí především vykazovat plemenné znaky pro dané plemeno. ÚOK chovatelů holubů se shodla na vytvoření komise pro uznávání nových barevných rázů, za určitých stanovených podmínek. Na směrnici pro toto uznávání se bude pracovat.

          Reagoval Bc., Alexandr Veselý. Šlechtění barev a kreseb u nás by se mělo podporovat. Samozřejmě za určitých stanovených podmínek. Měl by se dopředu stanovit i šlechtitelský plán, bude-li to možné.

          Reagoval Pavel Wieder. Zpracování směrnice pro uznávání nových barevných a kresebných rázů národních plemen je jeden z hlavních úkolů ÚOK chovatelů holubů. Jeho další úkol je ustanovení standardové komise při ÚOK chovatelů holubů. Tyto úkoly vychází ze schváleného organizačního řádu odbornosti.

 

Ad. 4) Uspořádání celostátní výstavy klubů

Ondřej Matouš přednesl k tomuto bodu, že výstavnictví jako celek má v ÚOK na starosti. Kluby vyzval k větší prezentaci na celostátních výstavách nebo mezinárodních výstavách. Na lednové výstavě v Lysé nad Labem se prezentuje již sedm klubů. Některá plemena jsou prezentována velmi málo nebo ne příliš typickými představiteli plemene.  Pro propagaci národních plemen doporučuje zúčastňovat se na výstavách celostátního charakteru.

          Reagoval Pavel Wieder. Požádal Ondřeje Matouše, aby se vyjádřil k poplatkům na obou typech výstav, které se pořádají v Lysé nad Labem. Doporučil menším klubům propagovat svá plemena na těchto výstavách.

          Reagoval Ondřej Matouš, u celostátní výstavy jsou poplatky ošetřeny smlouvou s ČSCH, která byla uzavřena na pět let. Ke středočeské výstavě znovu vyzvedl, že se prezentuje sedm klubů, na rok 2012 jsou poplatky stanoveny na 40,- Kč a správní poplatek na 50,- Kč.

         Reagovalo několik zástupců klubů. Poplatky jsou v nestejné výši, mělo by se s tím něco dělat. O tomto tématu se dlouze diskutovalo. Padl i návrh na pozměnění smlouvy například klecné ve výši od – do podle přihlášených zvířat.

          Reagoval Ondřej Matouš, který uvedl, že každá smlouva je řešitelná. Pokud přijde iniciativa z ČSCH k nějakému řešení ohledně uzavřené smlouvy, nebrání se diskusi o smlouvě a výši poplatků.

         Reagoval Pavel Wieder.  Výstaviště při snížení poplatků čeká větší počty vystavených zvířat. Problémem těchto výstav je, že klecné je v nestejné výši.

         Pavel Wieder představil další téma, připomněl Evropskou výstavu v Lipsku, která se bude konat ve dnech 7. – 9. prosince 2012. Při jednáních na Slovensku i v Polsku, kterých se zúčastnil, byla otázka výstavnictví mnohokrát diskutována, uvažováno je i o výstavě s účastníky z více států ve středoevropském regionu.

         Jako první se nabízí výstava výletků holubů v Polsku v Kielcích v prosinci 2011. Na této výstavě by se mohla prezentovat i naše národní plemena holubů. Na webových stránkách bude prezentace a přihlášky na tuto výstavu. ÚOK chovatelů holubů se bude i nadále snažit zprostředkovat informace o takových výstavách a dojednat účast, přijatelné výstavní podmínky a informovat o veterinárních podmínkách pro naše účastníky.

          Reagoval Radim Kutra, zástupce Klubu chovatelů holubů rysů,  chovatelům  vadí hlavně délka výstavy. Je to velký problém hlavně pro chovné holuby z hlediska zdravotní problematiky.

         Reagoval Ondřej Matouš. Každý rozpočet výstavy je dělán hlavně z hlediska návštěvníků a návštěvnosti výstavy tak, aby byl výhodný pro obě strany.

         Reagoval Ing. František Honsa, zástupce Klubu chovatelů holubů slepičáků. Největší problémem výstaviště v Lysé nad labem je teplota ve výstavních prostorách. Jako další požádal o zakrytí výstavních klecí na zadní straně, pro větší klid vystavených holubů.

         Reagoval Ondřej Matouš. Ví se o tom, na výstavišti bude zapojena klimatizace a haly budou i lépe větrány. Všechny připomínky se budou na výstavišti projednávat. K výstavnictví již nebyly další připomínky.

 

Ad. 5) Diskuse

          Ondřej Matouš vyzval přítomné k předložení diskusních příspěvků.

          Radim Kutra, zástupce Klubu chovatelů holubů rysů, připomněl diskusi o nánožních kroužcích pro holuby. Kvalita našich kroužků je dobrá, jsou dobře čitelné a viditelné. Pro jejich konstrukci se s nimi nedá podvádět při nemožnosti sejmout kroužek z nohy holuba. S plastovými kroužky má klub špatné zkušenosti, několikrát se stalo, že klub zakoupil holuby starší, než bylo uvedeno na kroužku.  Tyto kroužky byly rozstřižené a znovu slepené.

         Reagoval Pavel Wieder. Na pořad jednání konference odbornosti se téma kroužky dostalo z popudu ÚOK chovatelů holubů kvůli veřejně diskutovanému problému. Šlo o to zjistit cenovou nabídku ostatních výrobců a provést analýzu výhodnosti pro ČSCH.

         Reagoval Miroslav Petrovský. V minulosti s kroužky byly velké problémy. Větší problém je s prodejem kroužků na burzách atd. Kvalita našich kroužků je velice dobrá.

           Martin Smetana, zástupce Klubu chovatelů holubů českých čejek a lysek, vznesl připomínku ke změně textu organizačního řádu, s přihlédnutím na předložený návrh RNDr. Milana Tyllera, tak aby kluby byly plnohodnotně zapojeny do procesu schvalování a rozhodování. Jde vlastně o hlasovací právo pro kluby. Podobně jako návrh RNDr. Milana Tyllera funguje podobný systém v asociaci měst a obcí v České republice.

           RNDr. Milan Tyller, zástupce Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů, zopakoval svůj návrh, který prezentoval na konferenci v Čáslavi. Připomněl, že Stanovy ČSCH může změnit pouze Valná hromada ČSCH. Poprosil zástupce klubů, aby ve svých okresech vysvětlili delegátům postoj klubů. Na návrhu, který předložil, důsledně netrvá, mělo by se ale o něm diskutovat. ÚOK chovatelů holubů by měla oslovit i ostatní odbornosti a jednat s nimi o tomto návrhu.

           Reagoval Pavel Wieder. Iniciativa je na klubech chovatelů holubů. Z tohoto jednání by měl vyjít nějaký většinový návrh zástupců klubů. Potom se mohou oslovit ostatní odbornosti ve svazu. Tento návrh musí vyjít od klubů, ne od ÚOK. Kluby samy se musí shodnout na nějakém řešení nebo předložit návrh na doplnění nebo změnu. Vyzval zástupce klubů k vytvoření nějaké skupiny, jež připraví závěry, které ÚOK zúřaduje.

        Jaroslav Cintl, zástupce Klubu chovatelů holubů rejdičů a racků, připomněl, že zástupci klubů jsou i funkcionáři v okresech.

       Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků, navrhl, aby se o návrhu vedla diskuse a učinil se nějaký závěr.

         Reagoval Jiří Holaň, kluby to mají na dnešním jednání ve svých rukou. Měl by se učinit nějaký závěr. Jednotliví zástupci by měli vyjádřit svůj názor na předložený návrh.

         RNDr. Milan Tyller, zástupce Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů, požádal o projednání založení komory klubů nebo sdružení klubů.

         K tomuto návrhu se rozproudila diskuse všech zástupců klubů. Vyjadřovali se všichni přítomní zástupci klubů.

         Na závěr padl návrh na hlasování o tom, kdo z přítomných zástupců klubů chovatelů holubů, je pro to, aby kluby měly na konferencích odbornosti chovatelů holubů hlas rozhodující.

          Hlasováním přítomných zástupců klubů chovatelů holubů bylo zjištěno, 23 zástupců klubů chovatelů holubů bylo pro a dva zástupci klubů chovatelů holubů byli proti.

        Zástupci klubů si jmenovali pětičlenný přípravný výbor, který připraví podklady pro její fungování. S těmito závěry potom seznámí ostatní kluby. Do přípravného výboru byli navrženi a odhlasováni tito zástupci: RNDr. Milan Tyller, Ing. František Honsa, Martin Smetana, Josef Beran a Radim Kutra.

         Ondřej Matouš vyzval přítomné k předložení dalších diskusních příspěvků.          Tomáš Marušák, za Klub chovatelů holubů kingů. Dotaz je přímo na předsedu sboru posuzovatelů Jiřího Holaně, zda se bude uvažovat o posuzovatelích specialistech, pouze na jedno plemeno. Klub chovatelů holubů kingů by to přivítal.

          K tomuto návrhu se připojil i zástupce Klubu chovatelů holubů slepičáků Mgr. Luboš Kožíšek. Klub by se k posuzovatelům specialistům na jedno plemeno připojil.

          Reagoval Jiří Holaň. Adepti budou nadále pracovat a připravovat se na aprobaci na všechna plemena holubů. Zatím se o specialistech pouze na jedno plemeno holubů neuvažuje.

         K tomuto příspěvku se rozproudila diskuse všech zástupců klubů i přítomných posuzovatelů.

         Reagoval Pavel Wieder. Posuzovatel musí mít napřed přehled o všech plemenech a následně se stát specialistou. Ve sboru posuzovatelů bude určitě probíhat určitá kategorizace posuzovatelů – specialistů. Určitě bude nadále probíhat proškolování a s tím i zlepšování znalostí posuzovatelů.

          Reagovalo několik dalších diskutujících a hodnotila se práce posuzovatelů holubů.

           Padla i výzva pro zástupce klubů přesvědčit a motivovat chovatele pro posuzovatelskou činnost.

           Reagoval Karel Bek, zástupce Klubu chovatelů holubů českých staváků, který připomněl, že posuzovatelé specialisté existují a fungují.

            Ing. Jiří Veltruský, zástupce Klubu chovatelů holubů brněnských voláčů a zástupce klubu chovatelů holubů prácheňských káníků, vznesl opakovaný požadavek na přehodnocení posuzování poštovních holubů na výstavách pořádaných ČSCH, který již jednou vznesl na školení posuzovatelů.

         Reagoval Jiří Holaň. Komise posuzovatelů, která zasedala před tímto jednáním, projednala návrh Ing. Jiřího Veltruského, který byl podán na školení posuzovatelů. Předloží návrh ÚOK chovatelů holubů na projednání.

          V další části se projednávalo i delegování posuzovatelů na výstavy. Některé kluby si zvou různé posuzovatele na své výstavy, testují je a zkouší je. Pokouší se zapojit je do posuzování jimi chovaného plemene.

         Miroslav Červený, zástupce Klubu chovatelů českých bubláků. Požádal ÚOK chovatelů holubů o zařazení vzorníku franckého bubláka.

          Reagoval Pavel Wieder. Vzorník tohoto plemene se co nejdříve zařadí, nejspíš bude vytištěn v časopise Chovatel. V reakci na neposouzení některých plemen holubů na výstavách komise posuzovatelů připraví jako první předpis směrnici pro posuzování holubů na výstavách.

          ÚOK chovatelů holubů má teď před sebou připraveno hodně úkolů, tento bude jeden z nich.

          Dále se zamyslel nad tím, jak znovu sehnat finanční prostředky na renovaci, nebo na novelizaci, vzorníků. Jednou z cest je zatím vydávání vzorníků přes časopis Chovatel.

           Je nutné zpracovat i jednotné názvosloví všech vzorníků. Ještě jednou zopakoval, že všechny tyto plány závisí na tom, jak se povedou získat finanční prostředky na tyto projekty. 

          Jaroslav Vlček, zástupce Klubu chovatelů holubů kingů, vznesl dotaz na to, zda mohou čeští posuzovatelé posuzovat na výstavách pořádaných u nás i jiným způsobem, tedy evropským nebo americkým.

         Reagoval Jiří Holaň. Pokud se kluby rozhodnou posuzovat jiným způsobem, musí to ohlásit ÚOK chovatelů holubů a potom může posuzovatel posuzovat tímto způsobem. Některé kluby už této možnosti v minulosti využily. Posuzovatelé by měli o tomto posuzování podávat nějaké zprávy na ÚOK. ÚOK chovatelů holubů k tomu bude muset vydat jasné stanovisko. Komise posuzovatelů musí na to zpracovat prováděcí předpis.

        Jan Dostál, zástupce Klubu chovatelů holubů rejdičů a racků, uvedl, že posuzovatelům holubů končí v letošním roce platnost průkazů posuzovatele. Další dotaz vznesl na možnost vstupu posuzovatele zdarma na výstavy pořádané v rámci ČSCH, což v minulosti platilo a bylo to napsáno i v průkazu.

         Reagoval Jiří Holaň, jde o opakovaný dotaz ze školení posuzovatelů holubů. Komise posuzovatelů tento bod také ráno projednala a bude předložen na jednání ÚOK chovatelů holubů.  Platnost průkazů bude řešena s tajemníkem ÚOK chovatelů holubů.

         Reagoval Pavel Wieder. Je to interní věc sboru posuzovatelů holubů, bude vznesen dotaz na legislativní komisi ÚV ČSCH.

          Další připomínku vznesl Ing. Tomáš Sousedík, některé směrnice pořád platí z minulých let. Na tvorbě se v minulosti podílel. Poskytne jí předsedovi sboru posuzovatelů.

          Na závěr Pavel Wieder poděkoval za vstřícné jednání a za to, že kluby navázaly mezi sebou užší kontakty a spolupráci, a že se na něčem společném dohodly.

          Ondřej Matouš ještě jednou zopakoval, že je zástupcům klubů k dispozici a očekává jejich přání a dotazy. Kontakty na všechny členy ÚOK chovatelů holubů jsou na webových stránkách. Poděkoval všem za věcné připomínky, účast na jednání.

          Celý záznam této konference je zaznamenán a uložen na Sekretariátu ÚV ČSCH.

Zapsal: Tomáš Marušák, tajemník ÚOK chovatelů holubů

 V Litovli 2. dubna 2011